POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.simplexgroup.pl

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Simplex Group Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie 02-001, Aleje Jerozolimskie 81
W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych pod adresem e-mail:biuro@simplexgroup.pl, lub pisząc na adres korespondencyjny: Simplex Group Sp. z o.o. ul. Frycza Modrzewskiego
20, 43-300 Bielsko – Biała z dopiskiem „RODO”.

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Poniższe postanowienia stanowią Politykę Prywatności, która określa informacje dotyczące danych, w tym danych osobowych użytkowników usług świadczonych przez Simplex Group-odśnierzanie, utrzymanie terenów zewnętrznych, mycie hal.
Zapewniamy, iż dane osobowe zbierane, przetwarzane i wykorzystywane na naszej stronie www.simplexgroup.pl są chronione zgodnie z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Ochrona danych osobowych ma dla nas najwyższy priorytet. Jednocześnie informujemy, że Simplex Group Sp. z o.o. wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia najwyższy poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora w postaci utrzymywania z Państwem relacji biznesowych, umożliwiających kontaktowanie się z Państwem mające na celu współpracę przy realizowanych zleceniach.
Stronę internetową www.simplexgroup.pl można przeglądać anonimowo, bez rejestracji danych osobowych. Dane dotyczące daty, czasu pobytu na stronie lub nazwy usługodawcy Internetu są rejestrowane wyłącznie anonimowo i nie są przyporządkowane do osobistych danych osoby przeglądającej stronę.

Pliki Cookies

„Cookies” zwane „ciasteczkami” są wykorzystywane jako znaki identyfikacyjne. Nasze „cookies” są chronione za pomocą standardowych zabezpieczeń przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik, przed odczytem przez osoby trzecie. Żadne ze stosowanych „cookies” nie może spowodować uszkodzenia komputera użytkownika. Żadne dane osobowe nie są gromadzone. Istnieje możliwość zablokowania instalacji plików „cookies” na komputerze, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Każdy ma prawo usunąć lub zablokować istniejące już pliki „cookies”. Instrukcje na temat sposobu zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików „cookies” znajdują się w plikach pomocy każdej przeglądarki internetowej.
Wyłączenie plików „cookies” może powodować, że część funkcjonalności na stronie nie będzie działać poprawnie.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy na świadczenie usług świadczonych przez Simplex Group Sp. z o.o. I
Z uwagi na zmianę stanu prawnego – 25 maja 2018 r. rozpoczęto stosowanie przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako Ogólne rozporządzenie – „RODO”) – przekazujemy informacje o których mowa w art.13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia- ,,RODO’’, w tym o celu, zasadach oraz sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Zamawianie usługi

W momencie składania zamówienia usługi z zakresu utrzymania terenów zewnętrznych, odśnieżania, mycie hal www.simplexgroup.pl adres e-mail: biuro@simplexgroup.pl do realizacji usługi potrzebne są nam dane osobowe. Pragniemy zapewnić, iż są one przez nas przetwarzane wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji usługi i dokumentu sprzedaży (faktury). Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi realizację usługi.
Dane kontaktowe i firmowe zamawiającego usługę wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu przekazania informacji o świadczeniu usług, zawierania umów , wystawienia faktury i przesłania dokumentów drogą pocztową.

Cele przetwarzania danych osobowych

Cele przetwarzania danych osobowych

 • obsługa umów/zleceń, które otrzymujemy (np. przez adres e-mail),
 • kontakt ze zleceniodawcą i podwykonawcą w celach związanych ze świadczeniem usług,
 • zawarcie i wykonanie umowy świadczenia usług (odsnieżanie,utrzymanie terenów zewnętrznych, mycie hal) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wystawienie dokumentu sprzedaży
 • obsługa ewentualnych reklamacji,
 • obowiązkach wynikających z prawa (np. prawa podatkowego, celnego lub przepisów księgowo – rachunkowych).

  Zasada minimalizacji przetwarzania danych osobowych

  Dla celu realizacji umowy przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, datę urodzenia,pesel- w przypadku zatrudnienia),
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail, nazwa przedsiębiorcy),

dane dostępne publicznie z CEIDG.

Czas przetwarzania danych

Zebrane dane będą przechowywane do ustania celu w jakim były zebrane – zakończenia obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w zakresie przechowywania dokumentów księgowych.

Dostęp do danych

Dostęp do danych osobowych, mają pracownicy, którzy zostali przeszkoleni i upoważnieni do przetwarzania danych osobowych zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony danych.
Nasz system IT spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych. Komputery chronione są przez licencjonowane, systematycznie aktualizowane programy antywirusowe.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych są upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe oraz sprzedawca usługi hostingowej na podstawie zawartej umowy powierzenia, który zajmujące się zabezpieczeniem danych, gwarantując ich bezpieczeństwo.

Uprawnienia użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych

Każde podanie danych osobowych drogą mailową bądź telefonicznie jest całkowicie dobrowolne, wiąże się jednak z tym, że nie podanie danych uniemożliwi realizację usługi.
Administrator zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe w formularzu zamówienia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, pod warunkiem, że jest to zgodne z przepisami prawa w odniesieniu do celu w jakim zostały zebrane.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, · osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega
 • administrator,
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. Informacje dodatkowe W przypadku pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności zapraszamy do kontaktu z Administratorem danych osobowych
  w siedzibie firmy Simplex Group ul. Frycza Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała
  Użytkownik ma prawo w każdym czasie do uzyskania informacji na temat standardów ochrony danych osobowych poprzez wysłanie zapytania na adres mailowy biuro@simplexgroup.pl, lub pisząc na adres korespondencyjny: Simplex Group Sp. z o.o. ul. Frycza Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko – Biała z dopiskiem „RODO”.
  Każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Złożenie zamówienia na szkolenie oznacza zapoznanie się i zrozumienie treści polityki prywatności i zaakceptowanie postanowień w niej zawartych.
  Ochrona danych osobowych naszych Klientów jest dla nas bardzo ważna, dlatego przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych. W razie pytań związanych z przekazanymi informacjami, zachęcamy do kontaktu. Odpowiemy na pytania i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.