RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU

DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 r.

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Simplex Group Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Frycza Modrzewskiego 20, zwanych dalej jako „Dane Osobowe”, jest Simplex Group Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Frycza Modrzewskiego 20, reprezentowany przez Prezesa firmy (zwanego dalej jako „Administrator”). Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Danych Osobowych w zakresie działania Simplex Group Sp. z o.o., a także przysługujących Państwu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych w Simplex Group Sp. z o.o. za pomocą adresu elektronicznego biuro@simplexgroup.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
1. obsługi zgłoszeń, które otrzymujemy (np. przez adres e-mail),
· kontaktu ze zleceniodawcą w celach związanych ze świadczeniem usług,
· zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
· obsługi ewentualnych reklamacji,
· realizacji celów podatkowych i rachunkowych.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 2 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 1) upoważnieni pracownicy Administratora;
2) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;
3) podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności: Policja, prokurator;
4) podmioty współpracujące z Administratorem, którym Dane Osobowe są udostępniane na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.
5. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 2, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
6. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
1) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art.
18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
3) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
4) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody;
5) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych
Osobowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;
6) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych
Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec jej profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
7. W przypadku, gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) przysługuje Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W sytuacji gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody – podanie Administratorowi przez Państwa Danych Osobowych ma charakter dobrowolny.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
9. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).