RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 r.

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Simplex Group Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Frycza Modrzewskiego 20, zwanych dalej jako „Dane Osobowe”, jest Simplex Group Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Frycza Modrzewskiego 20, reprezentowany przez Prezesa firmy (zwanego dalej jako „Administrator”). Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Danych Osobowych w zakresie działania Simplex Group Sp. z o.o., a także przysługujących Państwu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych w Simplex Group Sp. z o.o. za pomocą adresu elektronicznego biuro@simplexgroup.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

1. obsługi zgłoszeń, które otrzymujemy (np. przez adres e-mail),

· kontaktu ze zleceniodawcą w celach związanych ze świadczeniem usług,

· zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· obsługi ewentualnych reklamacji,

· realizacji celów podatkowych i rachunkowych.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 2 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 1) upoważnieni pracownicy Administratora;

2) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;

3) podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności: Policja, prokurator;

4) podmioty współpracujące z Administratorem, którym Dane Osobowe są udostępniane na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.